Cafetalk #02: Phương pháp thiết kế và xây dựng kế hoạch dòng tiền cho doanh nghiệp

15/08/2015
Đã kết thúc

Chia sẻ từ những người có nhiều trải nghiệm thực tế và có rất nhiều bài học từ thất bại mà các bạn không phải trả giá. Mang lại những giải pháp có kết quả, thiết thực, áp dụng triển khai từng bước nhỏ, đơn giản và hiệu quả vào doanh nghiệp.

Xem thêm

Cafetalk #01: Thiết kế, xây dựng, vận hành hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM)

03/10/2015
Đã kết thúc

Hiểu đúng về bản chất, cấu trúc, cơ chế vận hành và tầm quan trọng của hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng trong mô hình kinh doanh của doanh nghiệp để tránh những rủi ro trong quá trình xây dựng và vận hành CRM.

Xem thêm