SME HOSPITAL

bg-a Ý tưởng bg-a Giá trị cộng đồng
bg-a Tầm nhìn sứ mệnh bg-a Nguyên tắc hoạt động

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

SME Hospital – Bệnh viện doanh nghiệp nhỏ và vừa cam kết thực thi sứ mệnh “Vì sức khỏe doanh nghiệp Việt” dựa trên kế hoạch hoạt động chi tiết, logic và gắn liền với lợi ích của SMEs Việt Nam. Tháng 09/2014, các founder đã hình thành ý tưởng tạo lên một bệnh viện cho các doanh nghiệp.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

bg-a Hội đồng quản trị bg-a Ban điều hành
bg-a  Mạng lưới thành viên bg-a Mạng lưới doanh bệnh
bg-a  Đối tác bg-a Tuyển dụng