Workshop #22: Phân tích chiến lược theo mô hình kinh doanh Canvas

Workshop #22 - Học viên Workshop #22 - Thảo luận Workshop #22 - Giảng viên Workshop #22 - Bế giảng Xem thêm

Workshop #21: Quản lý công việc thông minh và hiệu quả Kanban

Workshop #21 - Học viên Workshop #21 - Thảo luận [Gallery not found] Workshop #21 - Bế giảng Xem thêm

Workshop #17: Quản lý công việc thông minh và hiệu quả Kanban

[Gallery not found] [Gallery not found] [Gallery not found] [Gallery not found] Xem thêm

Workshop #18: Phân tích chiến lược theo mô hình kinh doanh Canvas

[Gallery not found] [Gallery not found] [Gallery not found] [Gallery not found] Xem thêm

Workshop #16: Thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM)

Workshop #16 - Thảo luận Workshop #16 - Học viên Workshop #16 - Bế giảng Workshop #16 - Giảng viên Xem thêm

Workshop #14: Thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM)

Workshop #14 - Học viên [Gallery not found] [Gallery not found] Workshop #14 - Thảo luận Xem thêm

Workshop #11: Thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM)

Workshop #11 - Học viên [Gallery not found] Workshop #11 - Thảo luận Xem thêm

Workshop #10: Thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM)

[Gallery not found] Workshop #10 - Học viên Xem thêm

Workshop #08: Thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM)

Workshop #08 - Học viên Workshop #08 - Thảo luận Workshop #08 - Giảng viên Xem thêm

Workshop #01: Thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM)

12/01/2016
Đã kết thúc

Tư duy thiết kế và xây dựng một hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) dành cho các doanh nghiệp thương mại và thương mại điện tử. Chú trọng nâng cao một số kỹ năng và cung cấp công cụ hữu ích để ra kết quả nhanh chóng.

Xem thêm